Normy budowlane

Normalizacja to dobrowolny proces, polegającym na rozwijaniu specyfikacji technicznych na podstawie porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami np coqz2xy. przemysł, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, konsumentów, pozarządowe organizacje, władze publiczne. Proces ten jest przeprowadzany przez niezależne podmioty normalizacyjne, działające na terenie krajów europejskich.

Wszystkie normy obowiązujące w kraju zapisane są w PKN – POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. Od 1 stycznia 2003 r. PKN działa na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (DzU nr 169, poz. 1386 wraz z późn. zm.). Ustawa określiła podstawowe cele, zasady, organizację i finansowanie normalizacji. Podstawowym zadaniem Europejski Komitet Normalizacyjny jest opracowywanie, przyjmowanie i rozpowszechnianie norm europejskich oraz innych dokumentów normalizacyjnych we wszystkich obszarach gospodarki.

Aktualnie Europejski Komitet Normalizacyjny jest już kilkudziesięciu członków i są nimi krajowe jednostki normalizacyjne państw Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Więcej o normach PN-EN, Polskich Normach, Polskich Dokumentach Normalizacyjnych można przeczytać na stronie: